logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до - 28.08.2022 г.

17.06.2022 г.
Стартира приемането на заявки за участие в кръгла маса.

За изтегляне:

Общи изисквания към оформяне на докладите

Изисквания по отношение на резюмето:
Резюметата на докладите са с максимален обем от 1000 символа, включително интервалите. Резюмето се подава чрез сайта на кръглата маса (http://logistics.ue-varna.bg/app.php) заедно със заявката за участие и съдържа: актуалност на темата; основна цел на доклада; обект и предмет на изследване и др.

Изисквания по отношение на докладите:
Докладите са с максимален обем от 8 страници, включително таблици, фигури, използвана литература и основна информация за автора/ите.
Основен шрифт: „Times New Roman” размер 12 pt., Justified;
Междуредие: single, отстъп на първи ред: 1,25.

Работни езици: български, английски, руски.

Подробни инструкции за оформление на параграфите можете да изтеглите от тук: format.doc

Всички доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник, който ще бъде достъпен на сайта на конференцията и изпратен до участниците. Сборникът ще бъде индексиран в базата от данни Research Papers in Economics (RePEc).