logoСъвременната логистика - бизнес и образование

Актуално

03.08.2017:
Срокът за изпращане на заявки за участие се удължава до
25.08.2017 г. Докладите може да изпращате до 10.09.2017 г.

31.03.2017:
Стартира приемането на заявки за участие в конференцията. Краен срок за изпращане - 25.06.2017 г.

За изтегляне:

Общи изисквания към оформяне на докладите

Изисквания по отношение на резюмето:
Резюметата на докладите са с максимален обем от 1000 символа, включително интервалите. Резюмето се подава чрез сайта на конференцията (http://logistics.ue-varna.bg/app.php) заедно със заявката за участие и съдържа: актуалност на темата; основна цел на доклада; обект и предмет на изследване и др.

Изисквания по отношение на докладите:
Докладите са с максимален обем от 6 страници, включително таблици, фигури, използвана литература и основна информация за автора/ите.
Основен шрифт: „Times New Roman” размер 12 pt., Justified;
Междуредие: single, отстъп на първи ред: 1,25.

Работни езици: български, английски, руски.

Подробни инструкции за оформление на параграфите можете да изтеглите от тук: format.doc

Всички доклади ще бъдат отпечатани в сборник, който ще бъде предоставен на участниците в деня на провеждане на конференцията.